SK (N)
 

Základná informácia

 

Slovenské podnikové železničné múzeum (Železničné múzeum Slovenskej republiky - ŽMSR) vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Strediska technického rozvoja) Pôvodný názov, Pamätník železničnej dopravy na Slovensku bol ešte v roku 1986 zmenený na Múzejno-dokumentačné centrum Východnej dráhy a po zrušení Východnej dráhy len na Múzejno-dokumentačné centrum (MDC). Od roku 1994 bolo oddelením Výskumného a vývojového ústavu železníc (VVÚŽ). Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s VVÚŽ organizačnou zložkou ŽSR. Zmluva o spolupráci medzi ZSSK, a. s. a ŽSR, ktorá riešila otázku pokračovania zbierkotvornej činnosti MDC, ako i údržbu a prevádzku slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice, bola k 1.9.2004 stranou ZSSK, a. s. vypovedaná. V dôsledku toho je v súčasnosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba ŽSR. Pozitívne zmeny v chápaní podnikového železničného múzea ako dobrého marketingového nástroja vo vzťahu ŽSR a verejnosti a najmä skvelého osvetového nástroja viedli k organizačnej zmene, ktorej následkom bolo pretvorenie MDC na účelové stredisko Železničné múzeum Slovenskej republiky v riadiacej pôsobnosti Odboru komunikácie ŽSR od. 1.1.2018.
ŽMSR je zaregistrované v registri múzeí a galérií na MK SR (registračné číslo RM 67/2000), čo ho zaväzuje riadiť sa pri svojej činnosti zákonom č. 206/2009 Z. z. z 28.4.2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. ŽMSR vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc je výsledkom doterajšej aktivity ŽMSR najmä:

  • stála expozícia dejín železníc v Múzeu dopravy STM, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea "Výhrevňa Vrútky" (túto činnosť zabezpečuje dobrovoľnícke občianske združenie; bližšie pozri www.vyhrevna-vrutky.sk) a študijného depozitára Bratislava východ
  • každoročný celoslovenský zraz prevádzkyschopných slovenských i zahraničných historických železničných vozidiel v RD Bratislava východ
  • publikačná činnosť, najmä kniha „Dejiny železníc na území Slovenska“
  • archívny a knižničný servis pre individuálnych bádateľov.

Medzi najvýznamnejšie uskutočňované alebo pripravované projekty ŽMSR patrí:

  • kompletizácia expozície dejín železníc v Múzeu dopravy STM (predovšetkým železničnými vozidlami) a jej postupná animácia
  • postupná výstavba národného železničného parku v RD Bratislava východ I (staré depo) s dôrazom na vozebné a dielenské zabezpečenie prevádzky parnej trakcie a rozmernejšie predmety, ktoré nebolo možné umiestniť v Múzeu dopravy;
  • zavedenie turistickej parnej prevádzky na ozubnicovej železnici Pohronská Polhora - Tisovec.

Prevádzkyschopné historické železničné vozidlá ŽMSR udržiavajú dobrovoľnícke občianske združenia v lokalitách Bratislava, Vrútky, Púchov, Zvolen, Prievidza, Tisovec, Poprad, Haniska pri Košiciach a Humenné.

 

Železničné múzeum Slovenskej republiky úzko spolupracuje s archívom ŽSR, ktorý je odborným pracoviskom zodpovedajúcim za zhromažďovanie a uchovávanie archívnych dokumentov, za odborné spracovávanie archívnych fondov a ich sprístupňovanie pre bádateľskú činnosť za organizáciu Železnice Slovenskej republiky a jej právnych predchodcov.

Archív ŽSR je organizačne začlenený pod odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR (O 520) a v tomto smere riadi aj podriadené VOJ ŽSR. Nachádza sa na Klemensovej 8 v Bratislave. Pre verejnosť je prístupný v utorok až štvrtok, v dobe od 9,00 hod do 14,00 hod. Záujem o bádateľskú činnosť je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 02 / 2029 3387 alebo 02 / 2029 3352, prípadne na emailovej adrese krcova.dasa@zsr.sk alebo prillinger.jozef@zsr.sk.

 
 

VyhľadávaniePrezentáciaO násSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky