SK
 

Základná informácia

 

Slovenské podnikové železničné múzeum (Múzejno-dokumentačné centrum – MDC) vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Strediska technického rozvoja). Od roku 1994 je oddelením Výskumného a vývojového ústavu železníc (VVÚŽ). Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s VVÚŽ organizačnou zložkou ŽSR. Zmluva o spolupráci medzi ZSSK, a. s. a ŽSR, ktorá riešila otázku pokračovania zbierkotvornej činnosti MDC, ako i údržbu a prevádzku slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice, bola k 1.9.2004 stranou ZSSK, a. s. vypovedaná. V dôsledku toho je v súčasnosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba ŽSR. MDC je zaregistrované v registri múzeí a galérií na MK SR (registračné číslo RM 67/2000), čo ho zaväzuje riadiť sa pri svojej činnosti zákonom č. 206/2009 Z. z. z 28.4.2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. MDC vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc je výsledkom doterajšej aktivity MDC najmä:

  • stála expozícia dejín železníc v Múzeu dopravy STM, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea "Výhrevňa Vrútky" (túto činnosť zabezpečuje dobrovoľnícke občianske združenie; bližšie pozri www.vyhrevna-vrutky.sk) a študijného depozitára Bratislava východ
  • každoročný celoslovenský zraz prevádzkyschopných slovenských i zahraničných historických železničných vozidiel v RD Bratislava východ
  • publikačná činnosť, najmä kniha „Dejiny železníc na území Slovenska“
  • archívny a knižničný servis pre individuálnych bádateľov.

Medzi najvýznamnejšie uskutočňované alebo pripravované projekty MDC patrí:

  • kompletizácia expozície dejín železníc v Múzeu dopravy STM (predovšetkým železničnými vozidlami) a jej postupná animácia
  • postupná výstavba národného železničného parku v RD Bratislava východ I (staré depo) s dôrazom na vozebné a dielenské zabezpečenie prevádzky parnej trakcie a rozmernejšie predmety, ktoré nebolo možné umiestniť v Múzeu dopravy;
  • zavedenie turistickej parnej prevádzky na ozubnicovej železnici Pohronská Polhora - Tisovec.

Prevádzkyschopné historické železničné vozidlá MDC udržiavajú dobrovoľnícke občianske združenia v lokalitách Bratislava, Vrútky, Púchov, Zvolen, Prievidza, Tisovec, Poprad a Haniska pri Košiciach.

 

Múzejno-dokumentačné centrum úzko spolupracuje s archívom ŽSR, ktorý je odborným pracoviskom zodpovedajúcim za zhromažďovanie a uchovávanie archívnych dokumentov, za odborné spracovávanie archívnych fondov a ich sprístupňovanie pre bádateľskú činnosť za organizáciu Železnice Slovenskej republiky a jej právnych predchodcov.

Archív ŽSR je organizačne začlenený pod odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR (O 520) a v tomto smere riadi aj podriadené VOJ ŽSR. Nachádza sa na Klemensovej 8 v Bratislave. Pre verejnosť je prístupný v utorok až štvrtok, v dobe od 9,00 hod do 14,00 hod. Záujem o bádateľskú činnosť je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 02 / 2029 3387 alebo 02 / 2029 3352, prípadne na emailovej adrese krcova.dasa@zsr.sk alebo prillinger.jozef@zsr.sk.

 
 

VyhľadávaniePrezentáciaO násSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

02.04.2017 Za gotickým Spišom
21.04.2017 Katka 2017 (trvá do 24.04.2017)
21.04.2017 Štiavnický Nácko ide do sveta
22.04.2017 Rušňoparáda 2017 (trvá do 23.04.2017)
30.04.2017 Turistická jazda pre verejnosť


Aktuálne plagáty
Linky na iné stránkyNeprehliadnite

Múzejno-dokumentačné centrum je na FaceBook-u. Pridajte sa k nám aj vy.