SK (N)
 

Prepravný poriadok pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR

 

Prepravný poriadok pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR

 

Účinnosť od 01.01.2014

 

1. PREPRAVNÉ PODMIENKY

(1) Prepravný poriadok pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR (ďalej PP) upravuje obchodné podmienky dopravcu ŽSR - VVÚŽ MDC na uzavretie zmluvy o preprave a na uskutočnenie prepravy.

 

1.1 ROZSAH DOPRAVY

(1) Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ (ďalej len MDC) vykonáva na základe licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe č. 1025/2007/L udelenej na základe rozhodnutia ÚRŽD č. 6243/2006-ÚRŽD/Sk zo dňa 19.02.2007 v znení rozhodnutia č. 2112-30/2008-ÚRŽD/Sk zo dňa 2.6.2008 nepravidelnú železničnú dopravu za účelom prepravy osôb nostalgickými vlakmi na všetkých tratiach ŽSR. Táto preprava sa uskutočňuje:

a) v charterových vlakoch na objednávku iných právnických či fyzických osôb. Prepravné podmienky pre prepravu v týchto vlakoch sú riešené individuálnymi prepravnými zmluvami pre každé podujatie zvlášť.

b) v osobitných vlakoch verejnej osobnej dopravy. Cestovný poriadok týchto vlakov a výška cestovného v nich sú zverejnené na internetovej stránke MDC www.mdc.sk, na internetovej stránke spoluorganizátora týchto vlakov, na verejne dostupných plagátoch a prípadne aj v tlači. Ďalšie ustanovenia tohto PP platia iba pre tento druh prepravy.

(2) Dopravca môže na nevyhnutný čas obmedziť alebo zastaviť poskytovanie dopravných služieb z dôvodu:

a) nezjazdnosti dráhy v dôsledku technickej poruchy, nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo v dôsledku výluky z dôvodu opravy, údržby, modernizácie alebo obnovy dráhy,

b) uskutočnenia mimoriadnej jazdy vo verejnom záujme, alebo

c) ohrozenia bezpečnosti dopravy na dráhe protiprávnym činom.

 

1.2 PODMIENKY UZAVRETIA ZMLUVY O PREPRAVE OSÔB

(1) Oprávnenie na prepravu je cestujúci povinný získať si ešte pred nastúpením do vlaku kúpou cestovného lístka alebo lístka na konkrétne podujatie, ktorého súčasťou je aj jazda nostalgickým vlakom.

(2) Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené týmto PP, má právo na včasnú a riadnu prepravu na celej trati podľa zakúpeného cestovného dokladu v príslušnej vozňovej triede vo vlaku, zostavenom zo železničných vozidiel podľa vopred zverejneného plánu, až do vyčerpania jeho kapacity. O tom, či je vlak plne obsadený, rozhoduje oprávnený zamestnanec dopravcu.

 

1.3 PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

(1) Cestujúci je povinný mať platný cestovný doklad počas celej prepravy, ako aj bezprostredne pri vystúpení z vlaku a na požiadanie označeného oprávneného zamestnanca dopravcu oprávneného kontrolovať cestovné doklady ho kedykoľvek predložiť ku kontrole.

(2) Cestujúci je povinný preukázať sa preukazom totožnosti označenému zamestnancovi dopravcu oprávnenému kontrolovať cestovné doklady, ak sa počas prepravy nemôže preukázať platným cestovným dokladom a neuhradí cenu cestovného a prirážku k cestovnému na mieste.

(3) Cestujúci pri nastúpení cesty smie vo vlaku obsadiť po jednom mieste na sedenie pre seba, ako aj pre každého s ním idúceho cestujúceho, pre ktorého môže predložiť platný cestovný doklad.

(4) V nostalgických vlakoch je fajčenie zakázané.

(5) Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky zmluvy o preprave vrátane tohto PP.

(6) Cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nepoškodzovali železničné vozidlo, jeho vybavenie a zariadenia slúžiace doprave, neznečisťovali železničné vozidlo a priestory v staniciach, zastávkach určené pre cestujúcich.

(7) Cestujúci sa musí sám postarať, aby do vlaku nastúpil včas na stanovených miestach na správnej strane a z vlaku vystúpil v cieľovej stanici.

(8) Cestujúci smie do vlaku nastúpiť, alebo z neho vystúpiť len vtedy, ak vlak nie je v pohybe. Ak je vlak v pohybe, cestujúci nesmie do neho nastupovať, ani z neho vystupovať, otvárať dvere železničných vozidiel a odisťovať kľuku, poistný alebo zádržný hák dverí, vykláňať sa z okien. Cestujúci nesmie počas prerušenia prepravy bez pokynu označeného oprávneného zamestnanca dopravcu nastupovať a vystupovať zo železničného vozidla, ani na stranu, na ktorej nie je nástupište, zastávka alebo stanica. Zdržiavať sa na stúpadlách alebo spojovacích mostíkoch nie je dovolené. Pobyt na zabezpečených otvorených plošinách je dovolený len výnimočne so súhlasom oprávneného zamestnanca dopravcu. Vystupovať na stúpadlá a rebríky, ktoré nie sú určené pre nástup a výstup cestujúcich, nie je dovolené. Vyhadzovať z vlaku odpadky alebo iné predmety nie je dovolené.

(9) Cestujúcim je prísne zakázané manipulovať so zariadeniami ovplyvňujúcimi jazdu a celistvosť vlaku, napr. s brzdami, výhybkami, spriahadlami a ich súčasťami a podobne.

(10) Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nevyrušoval a neobťažoval ostatných cestujúcich a vlakový personál, a zároveň tak, aby nedošlo k poškodeniu jeho vlastného zdravia, ako aj zdravia a bezpečnosti ostatných cestujúcich. Riadi sa príkazmi označených oprávnených zamestnancov dopravcu a prevádzkovateľa dráhy týkajúcich sa prepravy a pohybu v staniciach a na zastávkach, príslušnými bezpečnostnými označeniami, výveskami a piktogramami, a to v záujme zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku počas prepravy.

 

1.4 PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU

(1) Právom dopravcu je z vlaku vylúčiť alebo zamedziť prístup:

a) osôb, ktoré sa na výzvu označeného oprávneného zamestnanca dopravcu nepreukážu platným cestovným dokladom a nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné,

b) osôb pod vplyvom alkoholu, omamných a toxických látok a osôb, ktoré pre mimoriadne znečistenie odevov (prípadne pre šírenie nepríjemného zápachu) alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu, ďalej osôb, ktoré nezachovávajú ustanovenia tohto PP, ktoré nedbajú na zákonné predpisy alebo príkazy a pokyny, dávané im označenými oprávnenými zamestnancami dopravcu v záujme zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku počas prepravy,

c) osôb, ktoré by pre nemoc alebo z iných príčin mohli vážne ohroziť zdravie a bezpečnosť ostatných cestujúcich. Cestujúci podľa písm. a), b) a c) sa prepravia do najbližšej stanice, zastávky. Náklady s tým vzniknuté sú cestujúci povinní dopravcovi uhradiť. Vylúčené osoby alebo osoby, ktorým dopravca zamedzil prístup do vlaku, nemajú nárok na náhradu neprecestovaného cestovného.

(2) Dopravca je povinný:

a) prepraviť cestujúcich na základe platných cestovných dokladov,

b) zabezpečiť bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a prepravu ich batožiny,

c) zabezpečiť, aby železničné vozidlá určené na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave,

d) vyznačiť miesta, ktoré sú vyhradené pre určitú skupinu cestujúcich,

e) poskytnúť čo najrýchlejšie prvú pomoc a urobiť opatrenia na záchranu osôb a ich vecí v prípade nehody, úrazu, náhleho ochorenia cestujúcich alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich alebo iných osôb, a primeraným spôsobom informovať cestujúcich,

f) sprístupniť pre cestujúcich informácie týkajúce sa podmienok prepravy a informácie o cestovnom,

g) informovať cestujúceho o najbližšom mieste s možnosťou predaja cestovných dokladov,

h) zverejniť informácie o zrušení vlakových spojov ešte pred tým, ako sa toto zrušenie uskutoční,

i) prijať primerané opatrenia na zabezpečenie osobnej bezpečnosti cestujúcich v rámci svojej pôsobnosti,

j) informovať cestujúcich o príčinách meškania a predpokladanej dobe meškania vlaku.

(3) Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že dôjde k zraneniu alebo usmrteniu cestujúceho, alebo k inému poškodeniu jeho telesného alebo duševného zdravia v dôsledku úrazu v súvislosti so železničnou prevádzkou počas jeho cesty v železničných vozidlách, alebo pri jeho nastupovaní a vystupovaní zo železničných vozidiel.

(4) Dopravca nezodpovedá, ak:

a) úraz spôsobili okolnosti, ktoré nemajú pôvod v železničnej prevádzke, a ktorým dopravca nemohol napriek vynaloženej starostlivosti, zodpovedajúcej danej situácii, zabrániť a ich následky odvrátiť,

b) k úrazu došlo v dôsledku zavinenia cestujúceho,

c) úraz spôsobilo konanie tretej osoby a dopravca nemohol tomuto konaniu, napriek vynaloženiu starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii, zabrániť a jeho následky odvrátiť.

(5) Dopravca nesie zodpovednosť za úplnú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie vecí, ktoré mal cestujúci na sebe alebo so sebou ako batožinu, ak túto stratu alebo poškodenie spôsobil. Platí to aj pre zvieratá, ktoré cestujúci prepravoval so sebou.

(6) Ak je to v súlade s licenciou, s týmto PP, s kapacitnými možnosťami a so zmluvou o preprave, dopravca je povinný za transparentných a nediskriminačných podmienok prepraviť za cestovné podľa tarify cestovného každého cestujúceho, ktorý o to prejaví záujem. Odmietnuť prepraviť cestujúceho možno len vtedy, ak:

a) ide o osobu alebo jej príručnú batožinu alebo zviera, ktoré z prepravy vylučuje osobitný predpis alebo tento PP,

b) alebo nastala nepredvídaná okolnosť, ktorá vylučuje uskutočnenie prepravy z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného dôvodu a nie je v možnostiach dopravcu ju bezodkladne odvrátiť.

 

1.5 CESTUJÚCI S PREDNOSTNÝMI PRÁVAMI

(1) Cestujúci s platným cestovným dokladom má právo na bezplatnú prepravu najviac dvoch detí do dovŕšeného 6. roku veku, pokiaľ pre ne nevyžaduje samostatné miesto na sedenie. Za každé ďalšie dieťa do 6. roku veku, pre ktoré žiada samostatné miesto, zaplatí cestovné podľa tarify dopravcu.

(2) Deti do dovŕšeného 6. roku veku sa prepravujú len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.

(3) Dopravca sa podľa potreby postará o prednostné pridelenie miesta na sedenie osobám ťažko zdravotne postihnutým, prípadne inak poškodeným na zdraví, pokiaľ majú príslušný preukaz.

 

1.6 CESTUJÚCI VYLÚČENÍ Z PREPRAVY

(1) Do vlaku nemajú prístup alebo môžu byť z prepravy vylúčené osoby pod vplyvom alkoholu, omamných a toxických látok a osoby, ktoré pre mimoriadne znečistenie odevov (prípadne pre šírenie nepríjemného zápachu) alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu, ďalej osoby, ktoré nezachovávajú ustanovenia tohto PP, ktoré nedbajú na zákonné predpisy alebo príkazy a pokyny, dávané im označenými oprávnenými zamestnancami dopravcu v záujme zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku počas prepravy, ako aj osoby, ktoré by pre nemoc alebo z iných príčin mohli vážne ohroziť zdravie a bezpečnosť ostatných cestujúcich.

(2) Ak sa konania podľa čl. 6 ods. 1 dopúšťa dieťa do dovŕšenia 6. roku veku, môže byť z prepravy vylúčené spolu s osobou, ktorá dieťa sprevádza.

 

1.7 VZŤAH MEDZI CESTUJÚCIMI A OPRÁVNENÝMI ZAMESTNANCAMI DOPRAVCU

(1) Cestujúci je povinný uposlúchnuť príkazy a pokyny, ktoré dávajú označení oprávnení zamestnanci dopravcu a prevádzkovateľa dráhy v záujme zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku počas prepravy a pohybu v staniciach a na zastávkach.

(2) Označený oprávnený zamestnanec dopravcu je povinný zabezpečiť vo vlaku, ako aj v priestoroch pre cestujúcich bezpečnosť cestujúcich a poriadok a pokoj v železničných vozidlách. V tejto súvislosti je oprávnený udeľovať cestujúcim pokyny a príkazy. Ďalej je oprávnený vykonávať kontrolu cestovných dokladov a v prípade dôvodného podozrenia, že cestujúci dopravuje veci vylúčené z prepravy, vykonať v prítomnosti svedkov kontrolu batožiny. V styku s cestujúcimi sa správa zdvorilo, ale rozhodne.

(3) V prípade, ak sa cestujúci nedohodnú o otvorení alebo zatvorení okien, dverí, vetracích otvorov, zaclonení okien, osvetlení, vykurovaní alebo iných podobných opatreniach, je oprávnený zamestnanec dopravcu povinný o tom rozhodnúť.

 

1.8 PREPRAVA BATOŽINY, DOMÁCICH ZVIERAT, KOČÍKOV, BICYKLOV A INVALIDNÝCH VOZÍKOV

(1) Cestujúci má právo vziať si so sebou do železničného vozidla bezplatne ako príručnú batožinu predmety ľahko prenosné, pokiaľ tieto predmety nemôžu poškodiť alebo znečistiť cestujúcich, železničné vozidlá alebo ich zariadenie. Pre príručnú batožinu prislúcha cestujúcemu len priestor nad miestom alebo pod miestom, ktoré zaujal.

(2) Cestujúci si môže so sebou vziať detský kočík vždy, sánky alebo pár lyží s palicami len vtedy, ak nie sú spolucestujúcim na ťarchu. Preprava bicyklov alebo cestujúcich na invalidnom vozíku je možná len vtedy, keď je takáto možnosť pri konkrétnom vlaku ponúknutá. Pri nakladaní cestujúceho na invalidnom vozíku alebo bicykla do vlaku je cestujúci povinný sa riadiť pokynmi označeného oprávneného zamestnanca dopravcu.

(3) Zo živých zvierat si môže cestujúci zobrať so sebou do vlaku malých psov, mačky, drobné okrasné vtáctvo a mláďatá hydiny, ak sú zvieratá uzavreté v klietkach, debnách, košoch alebo v iných vhodných uzatvárateľných schránkach s nepriepustným dnom a ak ich môže umiestniť v priestore pod miestom, ktoré zaujal, alebo v lone. Choré zvieratá je zakázané prepravovať. Psov môže vziať so sebou cestujúci tiež bez schránky, avšak len vtedy, ak žiadny spolucestujúci toho istého oddielu nemá námietky, alebo ak dopravca môže cestujúceho so psom umiestniť oddelene od ostatných cestujúcich. Psi musia mať náhubok a musia byť držaní na vôdzkach.

 

1.9 VECI VYLÚČENÉ Z PREPRAVY

(1) Cestujúci nesmie brať so sebou do železničného vozidla nabité strelné zbrane, nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu poškodiť železničné vozidlo, železničné zariadenia alebo tovar, ako aj poraniť ľudí alebo zvieratá. Takými sú najmä výbušniny, zápalné, samozápalné, jedovaté, rádioaktívne a žieravé látky alebo predmety, ako aj látky vzbudzujúce odpor alebo schopné spôsobiť nákazu.

 

1.10 PODOZRIVÁ BATOŽINA

(1) Kto vo vlaku alebo v priestoroch pre cestujúcich nájde stratenú alebo zabudnutú vec, ktorá má charakter podozrivej batožiny, okamžite o tomto náleze vyrozumie označeného oprávneného zamestnanca dopravcu, ktorý to bezodkladne oznámi Policajnému zboru SR.

 

1.11 NÁJDENÉ VECI

(1) Kto vo vlaku alebo v priestoroch pre cestujúcich nájde stratenú alebo zabudnutú vec, ktorá nemá charakter podozrivej batožiny, je povinný odovzdať ju tomu, kto ju stratil alebo zabudol. Ak tak nemôže urobiť, je povinný vec odovzdať označenému oprávnenému zamestnancovi dopravcu. Označený oprávnený zamestnanec dopravcu vydá nálezcovi potvrdenie o odovzdaní veci.

 

1.12 CESTOVNÉ DOKLADY

(1) Cestovné doklady vydáva dopravca alebo s jeho súhlasom aj iná organizácia. Na cestovnom doklade musí byť uvedený dátum jazdy vlaku alebo názov a dátum podujatia, ktorého súčasťou je aj jazda nostalgickým vlakom, a cena dokladu. Spôsob predaja cestovných dokladov uvedie dopravca spolu s cestovným poriadkom vlaku.

(2) Cestovný doklad platí len na konkrétny deň a konkrétnu jazdu vlaku alebo na konkrétny deň podujatia, ktorého súčasťou je aj jazda nostalgickým vlakom, ktoré je na doklade vyznačené.

 

1.13 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(1) Dopravca môže odrieknuť vlak alebo zmeniť jeho hnacie železničné vozidlo, či radenie vlaku iba pre závažnú, okamžite neodstrániteľnú technickú poruchu na niektorom historickom železničnom vozidle. Odrieknuť vlak môže tiež v prípade nepredpokladanej prekážky na strane prevádzkovateľa dráhy - ŽSR, ak nie je k dispozícii vhodná odklonová trasa. Ak sa cestujúci rozhodne vzdať sa z tohto dôvodu cesty alebo je k tomu donútený, má nárok na vrátenie cestovného, ak o to požiada.

 

1.14 MIMORIADNE UDALOSTI

(1) Ak vznikne u cestujúceho počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, oprávnený zamestnanec dopravcu sa postará o poskytnutie prvej pomoci cestujúcemu a následne o jeho vystúpenie zo železničného vozidla. Pri vystúpení cestujúceho, u ktorého vznikla potreba lekárskeho ošetrenia, treba prihliadať na to, aby sa mu v stanici alebo na mieste vystúpenia mohla poskytnúť odborná lekárska pomoc, alebo aby sa takáto pomoc mohla zavolať, prípadne zabezpečiť ďalšia preprava cestujúceho.

(2) V prípade mimoriadnej udalosti vo vlaku, vážnej technickej poruchy na niektorom zo železničných vozidiel, požiaru alebo nehody oprávnený zamestnanec dopravcu posúdi povahu udalosti a ak je to možné, snaží sa vlastnými silami obmedziť možné následky, zároveň sa riadi ustanoveniami predpisu ŽSR Z 17 – Nehody a mimoriadne udalosti. Ak treba, zastaví vlak (podľa možnosti na mieste, kde možno zabezpečiť prístup k vlaku, nie v tuneli, záreze alebo na moste), informuje cestujúcich, uskutočňuje opatrenia na záchranu cestujúcich, ich vecí a informuje záchranné zložky a políciu. V prípade zavedenia požiarneho vlaku oprávnený zamestnanec dopravcu oznámi vzniknutý požiar vedúcemu protipožiarnej asistenčnej hliadky požiarneho vlaku.

 

1.15 REKLAMÁCIE

(1) Za oprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou cestujúci reklamuje nedodržanie podmienok vyplývajúcich z uzavretia prepravnej zmluvy, tzn. neposkytnutie stanovenej kvality alebo správnosti poskytovanej služby, kvality prepravného procesu, ak sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi; skutočnosti, ktoré cestujúci vo svojej reklamácii uvádza, sa zakladajú na pravde a reklamácia je podaná pred uplynutím lehoty na podanie reklamácie.

(2) Cestujúci musí k reklamácii pripojiť originál cestovného lístka a ďalších dokladov oprávňujúcich na reklamáciu.

(3) Cestujúci si môže uplatniť reklamáciu v lehote do 6 mesiacov od posledného dňa platnosti cestovného dokladu písomne na adrese dopravcu. Práva neuplatnené v tejto lehote zanikajú.

(4) Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie. O vybavení reklamácie cestujúceho dopravca informuje.

(5) Stratu alebo poškodenie batožiny cestujúci okamžite nahlási označenému oprávnenému zamestnancovi dopravcu, ktorý s ním spíše zápisnicu. Reklamáciu vybavuje dopravca. V prípade, že si cestujúci uplatňuje náhradu škody, uvedie to v zápisnici.

 

1.16 NÁVRATKY

(1) Cestujúci môže vrátiť cestovný doklad len vtedy, ak z objektívnych dôvodov nemôže uskutočniť svoju cestu a vlak ešte nebol vypravený z nástupnej stanice. Vrátenie cestovného dokladu, ak ide o vstupenku na podujatie, ktorého súčasťou je aj jazda nostalgickým vlakom, je možné len pred vstupom na podujatie.

(2) Ak sa cestovné doklady kupujú v predpredaji, cestovný doklad je možné vrátiť najneskôr 48 hodín pred uskutočnením jazdy vlaku alebo podujatia, ktorého súčasťou je aj jazda nostalgickým vlakom, ak nebola dopravcom alebo inou organizáciou poverenou dopravcom určená iná lehota pre konkrétnu jazdu mimoriadneho vlaku alebo pre konkrétne podujatie, ktorého súčasťou je aj jazda nostalgickým vlakom.

 

2. TARIFA CESTOVNÉHO

 

2.1 CESTOVNÉ

(1) Cestovné vychádza z potreby pokrytia nákladov na uskutočnenie jazdy nostalgického vlaku alebo z usporiadania podujatia, ktorého súčasťou je aj jazda nostalgickým vlakom.

(2) Výšku cestovného, kategórie cestovného a spôsob úhrady cestovného stanovuje dopravca alebo ním poverená organizácia zvlášť pre každú jazdu nostalgického vlaku alebo podujatie, ktorého súčasťou je aj jazda nostalgickým vlakom.

 

2.2 UZNÁVANIE ZLIAV A VÝHOD

(1) Ak nie je stanovené inak, zľavy, režijné a iné výhody sa pre jazdu nostalgickým vlakom a na podujatiach, ktorých súčasťou je aj jazda nostalgickým vlakom, neuznávajú.

(2) Cestovné doklady iných dopravcov sa pre jazdu nostalgickým vlakom neuznávajú, ak dopravca alebo ním poverená organizácia neurčí inak.

 

2.3 NÁHRADA ZA MIMORIADNE ZASTAVENIE VLAKU

(1) Pri nepovolenom mimoriadnom zastavení a zdržaní nostalgického vlaku znáša všetky náklady ten, kto toto zastavenie a zdržanie spôsobil. Úhrada nákladov a prípadne i škody sa vyberie iba raz a rozpočíta sa rovnakým dielom medzi osoby, ktoré zdržanie alebo škodu spôsobili. Úhrada za nepovolené zastavenie a zdržanie nostalgického vlaku sa vyberie za každú osobu, ktorá nepovolené zastavenie, prípadne zdržanie spôsobila. Výšku úhrady za nepovolené zastavenie a zdržanie nostalgického vlaku stanoví dopravca.

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Prepravný poriadok pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR je vyhotovený v zmysle Zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a je zverejnený na internetovej stránke dopravcu www.mdc.sk.

(2) Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu prepravných podmienok, tarify a podmienok uplatnenia práv z prepravnej zmluvy.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky